Υπηρεσίες πληροφόρησης υψηλής ανάλυσης υποστηριζόμενες από το σύστημα Copernicus στη θάλασσα για λιμάνια και υδατοκαλλιέργειες

Σύνοψη

Το HiSea είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ το οποίο ανέπτυξε καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν δεδομένα υψηλής ανάλυσης για την ποιότητα του νερού στη θάλασσα, για λιμάνια και υδατοκαλλιέργειες. Το HiSea μετασχηματίζει τον πλούσιο όγκο των θαλάσσιων δεδομένων που συλλέγονται από τους δορυφόρους Sentinel και παράγονται από τις διάφορες υπηρεσίες του Copernicus σε παροχή πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η πλατφόρμα HiSea

Η πλατφόρμα HiSea παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών υψηλής ανάλυσης στη θάλασσα σε φορείς διαχείρισης λιμένων και εταιρείες υδατοκαλλιέργειας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την πλατφόρμα HiSea ενσωματώνουν και επεξεργάζονται δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των δεδομένων των θαλάσσιων υπηρεσιών Copernicus, σε συνδυασμό με τοπικά δεδομένα παρακολούθησης, προηγμένη μοντελοποίηση και δορυφορικές πληροφορίες.

Το HiSea για λιμάνια

  • Αντιμετώπιση και καθαρισμός διαρροών: Πρόβλεψη διαδρομών και σχεδιασμός χειρισμού πετρελαιοκηλίδων, πλωτών αντικειμένων (π.χ. φορτίου ή μεγάλων όγκων συντριμμιών, κτλ), ανθρώπων που έχουν πέσει στη θάλασσα κ.λπ. Η υπηρεσία αυτή παρέχει ακριβείς προβλέψεις για την εξέλιξη τέτοιων διαρροών, επιτρέποντας στις λιμενικές αρχές να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις, μειώνοντας έτσι το κόστος του επακόλουθου καθαρισμού. Αυτό αυξάνει επίσης τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των λιμένων, καθώς στη συνέχεια απαιτούνται λιγότεροι πόροι για τέτοια συμβάντα.
  • Αναφορά καιρικών συνθηκών στη θάλασσα: Αποτελεσματικότερος προγραμματισμός των δρομολογίων των πλοίων, με τη χρήση προγνώσεων  και μετεωρολογικών αναφορών σε πραγματικό χρόνο. Καταγραφή παρελθουσών, τρεχουσών και μελλοντικών καιρικών συνθηκών κατά μήκος ολόκληρων ναυτιλιακών διαδρομών για τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού της διαδρομής των πλοίων κατά την είσοδο/έξοδο από λιμάνια και τη φόρτωση/εκφόρτωση φορτίου. Χρησιμοποιήστε αυτά τα δεδομένα πρόβλεψης για να προβλέψετε το καταλληλότερο χρόνο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων στα λιμάνια και την διαδικασία φόρτωσης τους. Αυτή η ακριβής καταγραφή πληροφοριών αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό εργαλείο για την επίλυση τυχόν διαφωνιών.
  • Ασφαλές βάθος λιμένα για τα πλοία: Υποστήριξη των τεχνολογιών για την παρακολούθηση του βάθους και της στάθμης των υδάτων με βάση τις υδροδυναμικές συνθήκες (κύματα, άνεμος, ρεύματα, θολερότητα), απαιτώντας έτσι λιγότερους πόρους για τη συνεχή παρακολούθηση και επιτρέποντας ακριβέστερες εργασίες συντήρησης της λιμενολεκάνης σε περίπτωση αύξησης των ιζημάτων.
  • Ακριβής καταγραφή: Παροχή στοιχείων για την ποιότητα των υδάτων και τις καιρικές συνθήκες στη θάλασσα, κοντά ή γύρω από τα λιμάνια, για την επίλυση διαφορών και για την υποβολή εκθέσεων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.
  • Έγκαιρη προειδοποίηση και πρόβλεψη επιβλαβών ανθίσεων φυκιών: Πρόβλεψη του χρόνου και του μεγέθους του συμβάντος, καθώς και παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεών του στις λιμενικές δραστηριότητες. Με την προσομοίωση εναλλακτικών ενεργειών, η υπηρεσία αυτή θα μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στις λιμενικές λειτουργίες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το HiSea για τις υδατοκαλλιέργειες

  • Ειδοποιήσεις πρόγνωσης κυμάτων και ανέμου: Ακριβής ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, προβλέψεις καιρικών φαινομένων και καταιγίδων, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών δεδομένων, προβλέψεων μίας έως πέντε ημερών και δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, για ρεύματα, κύματα και άνεμο.
  • Πρόβλεψη εισβολής μεδουσών: Έγκαιρη προειδοποίηση για εισβολές μεδουσών. Μέσω της πρόβλεψης του πιθανού χρόνου, του μεγέθους και της τοποθεσίας τους και της προσομοίωσης εναλλακτικών δράσεων, οι υπηρεσίες αυτές θα μετριάσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση εγκατάστασης ιχθυοκλωβών: Με βάση προηγμένες αναλύσεις δεδομένων και δείκτες επιδόσεων, η υπηρεσία αυτή θα βοηθήσει τους ιχθυοκαλλιεργητές και τους παρόχους ιχθυοκλωβών να  βελτιστοποιήσουν την διαδικασία εγκατάστασης, αγκύρωσης και μεταφοράς των κλωβών. Η συμβουλευτική υπηρεσία ενσωματώνει τόσο τις χημικές όσο και τις φυσικές παραμέτρους νερού από τα ιστορικά δεδομένα και τα μοντέλα πρόβλεψης.
  • Πρόγνωση ποιότητας νερού και εξατομικευμένες ειδοποιήσεις: Ακριβείς, σε πραγματικό χρόνο, προβλέψεις για την ποιότητα του νερού, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων οξυγόνου, της θολερότητας, της μικροβιολογίας, της θερμοκρασίας της θάλασσας και του αέρα, ώστε οι ιχθυοκαλλιεργητές να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των  υδατοκαλλιεργειών τους..
  • Πρόβλεψη επιβλαβούς άνθισης φυκών: Έγκαιρη προειδοποίηση και πρόβλεψη επιβλαβών συμβάντων, όπως η άνθιση των φυκών.

 

Δείτε το βίντεο μας